Tuam Txhab Xov Xwm

  • Protecting yourself from the spread COVID-19

    Tiv thaiv koj tus kheej los ntawm kev kis tus kab mob TSHOOJ-19

    Koj tuaj yeem txo koj txoj kev pheej hmoo kom kis tus mob los yog kis tus kab mob TH-19 los ntawm kev ceev faj ib qho yooj yim: Nquag thiab ntxuav koj txhais tes kom huv nrog cawv cuaj caum los yog ntxuav nrog xab npum thiab dej. Vim li cas? Ntxuav koj ob txhais tes nrog xab npum thiab dej los sis siv cawv cuaj caum txhais tes tua viru ...
    Nyeem ntxiv